Säännöt

SUOMEN KESKUSTAYRITTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty PRH 11.4.2013

 

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Keskustayrittäjät ry, kotipaikka Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 §  TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää keskustalaisen yrittäjyyden tunnettuisuutta, elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja omailmeikkyyttä, aktivoida kansalaiskeskustelua yrittäjyyteen liittyvistä yhteiskunnallista asioista, lisätä kansalaisten ja etenkin yrittäjien äänestysaktiivisuutta eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaaleissa sekä edistää Suomessa harjoitettavaa yrittäjäpolitiikkaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutus-, neuvonta-, keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia jäsenilleen ja muille sidosryhmille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa, ottaa vastaan toiminta-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneen jäsenen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 - 11 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, valitsee rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Hallitus voi tarvittaessa nimetä muita valmistelevia toimielimiä.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on joka vuosi puolet erovuoroisia. Ensimmäiseksi erovuoroon tulevat jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä ei voida valita tehtäviinsä kolmea (3) kaksivuotiskautta pitemmäksi ajaksi. Heidän uudelleenvalintansa on mahdollista vasta, kun on kulunut kaksi (2) vuotta heidän viimeisen toimikautensa päättymisestä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-kesäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänioikeutettujen jäsenten tulee olla Suomen kansalaisia tai heillä tulee olla kotipaikka Suomessa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

11 §  VUOSIKOKOUS

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi

10. Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.